اختصاص قریب به ۲۴ میلیارد تومان پاداش به مشترکین همکار در طرح پاسخگوئی بار تابستان۱۴۰۰

گیل ابراز – محمداسماعیل هنرمند مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از پرداخت قریب به ۲۴۰ میلیارد ریال پاداش به مشترکین همکار در طرح های پاسخگویی بار تابستان سال ۱۴۰۰ خبرداد.

وی تاکید کرد : تابستان سالجاری شرایط بسیار ویژه ای برای صنعت برق کشور رقم خورد زیرا باتوجه به محدودیت های شدید تولید برق در نیروگاههای برق کشور و برخی مشکلات ازجمله کاهش بارش ها و کاهش میزان تولید برق در نیروگاههای برقابی به میزان ۴۰۰۰مگاوات ، افزایش زودرس دمای هوا و بالارفتن مصرف برق درکل کشور توازن تولید و مصرف برق در کشور دچار اختلال شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان گفت: ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، صنعت برق کشور را ﺑﺮ آن داﺷت ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪای را ﻣﺸﺨﺺ کند ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه بود و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺑﺨﺶﻫﺎی اداری، ﺗﺠﺎری، ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را اﻣﻀﺎ کند ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻮرت ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ، ﭘﺎداش ﻫﻤﮑﺎری در صورتحساب ﺑﺮق آنﻫﺎ ﻟﺤﺎظ شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان خاطر نشان کرد: در آغاز فصل گرم هرسال و بمنظور پیشگیری از بروز مشکلات عدیده و خاموشی های گسترده در سطح استان ، تفاهم نامه های همکاری با مشترکین در تعرفه های معین بویژه صنایع سنگین استان منعقد می شود تا در ساعات اوج مصرف و با همکاری مشترکین مذکور ، پیک مصرف برق استان تا حد زیادی کاهش یابد.

هنرمند گفت: طی تفاهم نامه های ذکر شده در سال جاری ۱۰۴۸۶ تفاهم نامه با مشترکین منعقد شد قریب به ۲۴ میلیارد تومان پاداش همکاری مدیریت بار مصرف به این مشترکین در قالب تخفیف بهای برق مصرفی اختصاص یافت .

وی افزود: در نتیجه عقد تفاهم نامه ها و همکاری های صورت پذیرفته در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۱۵۶ مگاوات کاهش مصرف برق در استان بوقوع پیوست.

محمد اسماعیل هنرمند ضمن تشکر از صبر و شکیبایی مشترکین گفت: هدف اصلی و نهایی شرکت توزیع برق استان گیلان جلب رضایت مشترکین محترم است تا در طول سال بتوانند از نعمت روشنایی برق بدون کمترین مشکل بهره مند شوند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان تصریح کرد: همسوسازی و تعامل متقابل صنایع و این شرکت، شناسایی فرآیندهای موثر در حفظ منابع انرژی و برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر از این منابع از فرصت‌های مهم برای توسعه صنعت برق است.

وی ضمن تاکید بر تغییر مدل رفتار مصرفی مشترکان جهت مصرف بهینه برق ، بیان داشت : مدیریت سمت تقاضا راه‌حلی قابل اعتماد برای پاسخ‌دهی به رشد تقاضای انرژی در آینده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.