انتصاب اعضای ستاد اجرایی یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان

با صدور احکامی از سوی رضا زنده دل دبیر جشنواره: اعضای ستاد اجرایی یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان منصوب شدند گیل ابراز_ رضا زنده دل شهردار و دبیر یازدهمین…