گیل ابراز: پنجمین کارگروه آسیبها و اورژانس اجتماعی با حضور معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان و کارشناسان مسوول دفاتر آسیب و اورژانس اجتماعی و جمعی از اعضای منتخب کارگروه در ستاد و شهرستانها در سالن خزائلی بهزیستی گیلان برگزار شد.

در این نشست به بررسی نواقص موجود در پیش نویس سند آسیب های اجتماعی و همچنین شاخص های اولویت بندی آسیبها و شیوه های سنجش و اندازه گیری آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بررسی انتظارات از شورای رفاه استان جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بوده است و به موارد مهم آن از جمله بهره گیری از فضای تبلیغی دستگاههای عضو شورا جهت معرفی خدمات اورژانس اجتماعی و برگزاری جلسات آموزشی و آگاه سازی جامعه هدف و پرسنل عضو دستگاههای عضو شورا به منظور معرفی و تببین موضوعات مربوط به خشونتهای خانگی و نظارت موثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار و بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان (قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)،پوشش بیمه ای موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ برای نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال شاغل و تامین و صدور بیمه خدمات درمانی برای کودک و خانواده وپیگیری مشمولیت پرسنل اورژانس اجتماعی از قوانین سختی کارو ….از جمله موارد مطروحه در جلسه فوق بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.