تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی ۴۳۰۰ نفر مستمری بگیرتحت پوشش دارد

تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی ۴۳۰۰ نفر مستمری بگیرتحت پوشش دارد

تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی ۴۳۰۰ نفر مستمری بگیرتحت پوشش دارد گیل ابراز _ داریوش تام رئیس تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی رشت با اعلام این خبر ، افزود : بر اساس تعاریف سازمانی تعداد ۳۷۰ کارگاه فعال ( دارای بیمه شده و ارتباط بیمه ای ) و ۳۰۵ کارگاه نیمه فعال ( فاقد بیمه شده و