شرکای اجتماعی مهمترین سرمایه این سازمان و با ارزشترین دارائی آن محسوب می شود

شرکای اجتماعی مهمترین سرمایه این سازمان و با ارزشترین دارائی آن محسوب می شود

شرکای اجتماعی مهمترین سرمایه این سازمان و با ارزشترین دارائی آن محسوب می شود گیل ابراز _ بیش از ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی بعنوان مهمترین رکن نیروهای مولد کشور ، افزون بر ۳ میلیون بازنشسته بمنزله گنجینه ای از خرد و تجربه و حدود ۲ میلیون نفر کارآفرین در حکم سرمایه گذاران و گردانندگان