روز رشت چه بود و چه شد؟ 

روز رشت چه بود و چه شد؟ 

در روزهای پایانی سال ۱۳۹۳ و در زمانی که تنها یکسال از شروع به کار شورای چهارم رشت می‌گذشت، شورایی که پس از دوره پرحاشیه سوم بر روی کار آمده و نامهایی پرطمطراق را در خود جای داده بود، خلیلی، شهردار منتخب اش شروع به کارهایی کرد که شاید آن روزها کمتر کسی انتظارش را