قریب به ۱۰۰ واحد صنعتی ، شرکت و مجموعه استانی ، دارای بدهی های بیش از یک میلیارد تومان به تامین اجتماعی گیلان هستند

قریب به ۱۰۰ واحد صنعتی ، شرکت و مجموعه استانی ، دارای بدهی های بیش از یک میلیارد تومان به تامین اجتماعی گیلان هستند

قریب به ۱۰۰ واحد صنعتی ، شرکت و مجموعه استانی ، دارای بدهی های بیش از یک میلیارد تومان به تامین اجتماعی گیلان هستند گیل ابراز _افزون بر نیمی از مطالبات تامین اجتماعی گیلان مربوط به یکصد مجموعه دارای بدهی های میلیاردی است . علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با اشاره به