تیمار و رهاسازی گونه در معرض تهدید جهانی «کرکس سیاه» در تالش

تیمار و رهاسازی گونه در معرض تهدید جهانی «کرکس سیاه» در تالش

عارف شادکام، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش از رها سازی یک بهله کرکس سیاه (گونه در معرض تهدید جهانی) در این شهرستان خبر داد. گیل ابراز: رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش از رها سازی یک بهله کرکس سیاه (گونه در معرض تهدید جهانی) در این شهرستان خبر داد. عارف شادکام با