فردی متخصص و بومی گیلان باید مدیرعامل منطقه آزاد انزلی باشد

فردی متخصص و بومی گیلان باید مدیرعامل منطقه آزاد انزلی باشد

مهرداد گودرزوند چگینی،عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات و نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی: فردی متخصص و بومی گیلان باید مدیرعامل منطقه آزاد انزلی باشد گیل ابراز به نقل از گیلان صدر: مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در مورد انتخاب مدیرعامل