سرپرست امور مالی بهزیستی گیلان منصوب شد

سرپرست امور مالی بهزیستی گیلان منصوب شد

مهدی قنبری به عنوان سرپرست امور مالی بهزیستی گیلان منصوب شد. گیل ابراز :صبح روز هشتم دی ماه دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان ، طی حکمی مهدی قنبری را به عنوان سرپرست امور مالی بهزیستی گیلان منصوب و از خدمات شایسته جانباز و آزاده سرافزار محمد نیک سرشت در دوران تصدی مسئولیت فوق