کسب مقام برتر بانوی شرق گیلانی در جشنواره ملی حریم رسالت

کسب مقام برتر بانوی شرق گیلانی در جشنواره ملی حریم رسالت

مهدیه رزاقی مدیر مسئول و سردبیر خبرگزاری ختم کلام در اولین جشنواره رسانه ای کشوری « حریم رسالت » موفق به کسب مقام شد. به گزارش گیل ابراز _ دراولین جشنواره رسانه ای حریم رسالت، که پیش از ظهر آخرین چهارشنبه تیرماه امسال با حضور مدیر کل امور زنان و خانواده وزارت کشور و سایر