محمدی اصل

گروه جهادی بسیج حقوقدانان با تاَسی از سیاستهای اصلاحی ، تربیتی و جهادی حاج محمدی رییس سازمان های کشور ، در زندانهای گیلان مستقر شدند

محمدی اصل مدیر کل زندانهای گیلان گفت :گروه جهادی بسیج حقوقدانان با تاَسی از سیاستهای اصلاحی ، تربیتی و جهادی…