تشکیل بیش از ۲۰۰ جلسه هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات توسط تامین اجتماعی گیلان

تشکیل بیش از ۲۰۰ جلسه هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات توسط تامین اجتماعی گیلان

در سال گذشته بیش از ۱۶۰۰ پرونده کارگاهی در هیأت تشخیص مطالبات تامین اجتماعی گیلان رسیدگی شد . به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، در راستای تحقق ماده ۴۳ قانون این سازمان و بمنظور رعایت حقوق کارفرمایان ، در سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۱۳ جلسه هیأت تجدید نظر تشخیص