از برگزاری دوره مشترک با دانشگاه پاولوف روسیه تا لزوم طراحی نقشه جامع علمی

از برگزاری دوره مشترک با دانشگاه پاولوف روسیه تا لزوم طراحی نقشه جامع علمی

منطقه آزاد انزلی از موقعیت استراتژیکی و ارتباط خوبی با کشورهای حوزه دریای خزر برخوردار است و یکی از راهبرد های سازمان درکنار تقویت بخش اقتصادی، تجارت و گردشگری تقویت ارتباطات با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر کشور های همسایه به منظور افزایش ظرفیت های علنی و آموزشی است. به گزارش گیل ابراز، نشست