ساخت مستند تلویزیونی”جای پای سبز میرزا”(سبزه پاماله)

ساخت مستند تلویزیونی”جای پای سبز میرزا”(سبزه پاماله)

به گزارش پایگاه خبری گیل ابراز _ درادامه مسیرتولیدمستندتلویزیونی جای پای سبزمیرزا(سبزه پاماله) که به نویسندگی وکارگردانی وتهیه کنندگی اقای سیدغلامرضافرقانی درحال انجام است اعضای گروه سختی مسیرگردکوه به ییلاق توسه چال رابه جان خریدن وعلی رغم بارندگی شدیدموفق شدن به تصویربرداری خودکه درمیسرحرکت میرزاکوچک ویارانش دریکصدسال پیش بسمت ارتفاعات ماسال بود ادامه دهند. لازم