تخصیص اعتبارات به پروژه‌های اولویت‌دار شهرداری رشت

تخصیص اعتبارات به پروژه‌های اولویت‌دار شهرداری رشت

در دیدار شهردار رشت با عضو کمیسیون تلفیق مجلس : تخصیص اعتبارات به پروژه‌های اولویت‌دار شهرداری رشت در جریان بررسی لایحه بودجه کمیسیون تلفیق مجلس گیل ابراز _ سید امیرحسین علوی شهردار رشت و دکتر حسن محمدیاری عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مورد مهمترین موضوعات شهرداری و لزوم تخصیص اعتبارات به پروژه‌های اولویت‌دار شهرداری در