پرداخت بیش از ۲۵ میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری توسط تامین اجتماعی کلاچای

پرداخت بیش از ۲۵ میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری توسط تامین اجتماعی کلاچای

در سال گذشته توسط تامین اجتماعی کلاچای ، افزون بر ۲۸ میلیارد ریال انواع تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان پرداخت گردید . گیل ابراز: در سال ۱۳۹۹ افزون بر ۲۸ میلیارد ریال تعهدات کوتاه مدت شامل مقرری بیمه بیکاری ، انواع کمک هزینه ها و غرامتها از سوی تامین اجتماعی شعبه کلاچای به بیمه