برچسب: احمد ممتازی

روند تدریجی حذف خدمات و امکانات نابینایان

یادداشت،احمد ممتازی؛مدیرعامل انجمن معلولین بینایی گیلان دنیای امروز شاهد پیشرفت‌های بسیاری در زمینه های مختلف از جمله دسترس پذیری آسان تر افراد دارای معلولیت نسبت به امکانات موجود جوامع می…