یادداشت

لزوم برخورد آگاهانه مسئولین با وقایع اجتماعی/ پرهیز از دامن زدن به دو قطبی خودی و غیرخودی/ سقوط اخلاق و انسانیت در مسلخ تسویه حساب های سیاسی

گیل ابراز، مهتا صدری: دکتر عباس نعیمی جورشری، جامعه شناس و مدرس دانشگاه در بخشی از مقاله ای با عنوان…