برچسب: گروههای مجازی تامین اجتماعی

ایجاد گروههای مجازی تامین اجتماعی با مخاطبان برای تقویت هم افزائی ، درک متقابل و تداوم تعاملات

با هدف تقویت و تداوم بخشیدن به تعاملات دوسویه با شرکای اجتماعی با استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی ، کانال های گفتمان مجازی تامین اجتماعی با بیمه شدگان ،…