آیا تغییر زاویه دوربین در روز حمله به دفتر شورا توضیحی دارد؟/ در کلیه مزایده های شهرداری تخلفات محرز وجود دارد/ پیگیری قضایی دخالت های موثر فرماندار رودبار

آیا تغییر زاویه دوربین در روز حمله به دفتر شورا توضیحی دارد؟/ در کلیه مزایده های شهرداری تخلفات محرز وجود دارد/ پیگیری قضایی دخالت های موثر فرماندار رودبار

به گزارش گیل ابراز و به نقل از گیلان صدر: عارفه مجیدی، رییس شورای اسلامی شهر جیرنده، چندی پیش با رسانه ای کردن حمله به دفتر شورا توسط عده ای نام آشنا که نسبت های خانوادگی و دوستانه آنان با احمدپور، شهردار جیرنده، کاملا عیان است، خبرساز شد. او کسی بود که به صراحت با