بررسی قرارداد حفظ،نگهداری و توسعه فضای سبز با حضور پیمانکاران مناطق پنج گانه/ دستور شهردار به ایجاد زیر ساخت و خریداری تجهیزات پروژه فیبر نوری

بررسی قرارداد حفظ،نگهداری و توسعه فضای سبز با حضور پیمانکاران مناطق پنج گانه/ دستور شهردار به ایجاد زیر ساخت و خریداری تجهیزات پروژه فیبر نوری

جلسه شورای معاونین شهرداری رشت حول محور بررسی قرارداد حفظ،نگهداری و توسعه فضای سبز به ریاست شهردار برگزار شد. گیل ابراز: مرتضی عاطفی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری با اشاره به اینکه جلسه شورای معاونین شهرداری به ریاست شهردار رشت بعدازظهر پنجشنبه( ۹ اردیبهشت) برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه با محوریت بررسی