رد پای پیمانکاران غیر بومی در قراردادهای ترک تشریفات شهرداری رشت!

رد پای پیمانکاران غیر بومی در قراردادهای ترک تشریفات شهرداری رشت!

به گزارش گیل ابراز، مهتا صدری در گیلان صدر نوشت:شهرداری رشت از گذشته حیات خلوت برخی اعضای شورای شهر و عده ای از مدیران سفارشی شهرداری بوده که همواره به طرق مختلفی بدنبال تامین منافع خود و نزدیکانشان بوده اند. البته پس از تصدی سمت شهرداری رشت توسط سید محمد احمدی، امیدها برای تغییر روند