یادمان دکتر حشمت بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

یادمان دکتر حشمت بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

شهردار رشت چهارشنبه ۲۵ تیرماه از پروژه یادمان دکتر حشمت طالقانی در محله چهلتن رشت بازدید کرد. گیل ابراز: در جریان این بازدید پیمانکار پروژه به شهردار رشت توضیح داد که کار ساخت این یادمان به مراحل پایانی رسیده و هم اکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فزیکی دارد. دکتر ناصر حاج محمدی همچنین تاکید