برچسب: پیانیست و آهنگ ساز

🔴حامد جواهر جو، پیانیست و آهنگ ساز حرفه ای رنگ و لعاب و هویت ایرانی دراجراهای موسیقی باید نمایان باشد

🔴حامد جواهر جو، پیانیست و آهنگ ساز حرفه ای رنگ و لعاب و هویت ایرانی دراجراهای موسیقی باید نمایان باشد ❎اعظم پرتوبین _ خبرنگار پایگاه خبری گیل ابزار 🔖ارتقاء موسیقی…