پیام استعفاء دبیر هیات فوتبال گیلان چه بود؟

پیام استعفاء دبیر هیات فوتبال گیلان چه بود؟

گیل ابراز/ فرهاد خراسانی: فرزاد سیری، دبیر تازه مستعفی هیات فوتبال گیلان را باید با فاصله زیاد و بدون مبالغه، پاک ترین، سالمترین و خالص ترین فرد فوتبالی معرفی نمود. وی چه در دوران بازیگری و مربیگری و چه در زمان اشتغال بعنوان دبیر هیات فوتبال گیلان، الگوی مناسبی از جهات رفتاری، اخلاقی و متانت