پیامد های فرهنگی بیماری کرونا

پیامد های فرهنگی بیماری کرونا

مسئول امور فرهنگی بهزیستی گیلان گفت : تا کنون مباحث متعـددی پیرامون پیامدها فرهنگی کرونا ویروس بر جامعه ایرانی مطرح شده است.با عنایت به اینکه هیچ تصور روشن و مشخص از این بیماری (به دلیل عدم تجربه تاریخی) وجود نداشته لذا باورپذیری و پذیرش آن در بین مردم بسیاردشوار بوده است. گیل ابراز: رحیم تکاملی