گیلانیان به نام خود درخت بکارند

گیلانیان به نام خود درخت بکارند

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از مردم خواست با کاشت درخت و ثبت آن در سامانه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، در این پویش مردمی مشارکت کنند؛