سرپرست مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد

سرپرست مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سیروس امیرعلوی به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد. به گزارش گیل ابراز، طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سیروس امیرعلوی سرپرست مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت شد. طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری،