افزایش حساسیت افراد محلی در جهت جلوگیری از تغییرکاربری اراضی کشاورزی

افزایش حساسیت افراد محلی در جهت جلوگیری از تغییرکاربری اراضی کشاورزی

مدیر جهاد کشاورزی املش گفت: افراد محلی و بومی روستاها مخبر تخلفات در تغییرکاربری اراضی کشاورزی هستند و حساسیت‌شان در این جهت افزایش یافته است. گیل ابراز: مهدی صفری در گفت و گویی با بیان اینکه شهرستان املش علاوه براینکه تولیدکننده یکی از با کیفیت‌ترین برنج های استان است، گفت: همچنین این شهرستان از شهرستان‌های