رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت در رشت خبر داد: ۲۵ هزار نفر در لیست انتظار پیوند اعضا قرار دارند

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت در رشت خبر داد: ۲۵ هزار نفر در لیست انتظار پیوند اعضا قرار دارند

گیل ابراز_ رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت با اشاره به حضور ۲۵ هزار نفر در لیست انتظار پیوند اعضا، گفت: امسال شاهد ارتقای سه رتبه ای شاخص پیوند ایران بودیم. مهدی شاد نوش در نشست شورای عالی پیوند عضو گیلان در رشت با بیان اینکه امسال شاخص اهدای عضو در ایران سه رتبه ارتقا