سرپرست دبیر هیات ورزش های همگانی استان گیلان منصوب شد

سرپرست دبیر هیات ورزش های همگانی استان گیلان منصوب شد

طی حکمی ازسوی علیرضا زهری،رئیس هیات ورزش های همگانی استان گیلان به سمت سرپرست دبیر هیات ورزش های همگانی استان گیلان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان گیلان، مهدی دهسرایی،کارشناس تربیت بدنی وکارشناس ارشد حرکات اصلاحی وآسیب های ورزشی دارای سوابقی همچون ۵ سال درمانگر طرح پایش سلامت والدین شهدا دربنیاد