برچسب: ماریا نیک کار

برای اولین بار مدیریت یک بانو بر مسند مدیریت شهرستانی در شرکت آبفای گیلان

برای اولین بار در آبفای گیلان یک بانو برای تصدی مدیریت شهرستان انتخاب شد. گیل ابراز: در پی چهارمین فراخوان عمومی به منظور شایسته گزینی در انتصابات مدیران آبفای گیلان،…