لزوم حسابداری سبز در برنامه های جهاد کشاورزی/ تعریف کوتاه و جامع حسابداری سبز

لزوم حسابداری سبز در برنامه های جهاد کشاورزی/ تعریف کوتاه و جامع حسابداری سبز

یادداشت _ پیمان بازدیدی، فعال محیط زیست ◾مجموعه قوانین و قواعدی که باعث می شود آثار ناشی از آلودگی ها و تخریب های محیط زیستی شناسایی شوند. مهمترین عملکرد آن کاهش هزینه های محیط زیستی شناسایی راه هکارهایی کاهش و حذف آن است که به خودی خود، به حراست و حفاظت محیط زیست کمک می