مولتی ویتامین کاذب شبکه های اجتماعی

مولتی ویتامین کاذب شبکه های اجتماعی

در دوران پاندمی کرونا زندگی افراد جامعه با چالش های مختلفی در زمینه های شغلی، فعالیت های بدنی و سبک زندگی روبرو شده است.با طولانی شدن مدت زمان قرنطینه و خانه نشینی، فارغ از مباحث دیگر، یکی از مسائلی که در خانواده ها به یک معضل تبدیل شده و آرامش خیلی‌ از افراد را بر