فریبرزسعیدی کیا:دکتر سالاری از جمله استاندارانی است که توانسته با بهره گیری از ظرفیت جوانان و بانوان فضای امید را ایجاد کند

فریبرزسعیدی کیا:دکتر سالاری از جمله استاندارانی است که توانسته با بهره گیری از ظرفیت جوانان و بانوان فضای امید را ایجاد کند

فریبرزسعیدی کیا:دکتر سالاری از جمله استاندارانی است که توانسته با بهره گیری از ظرفیت جوانان و بانوان فضای امید را ایجاد کند فریبرز سعیدی کیا عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه  در ارتباط با لزوم وحدت و انسجام همه گروه های سیاسی گفت ؛ شرایط امروز کشور، شرایط ویژه ای ست و همه گروه