بررسی و تایید ضوابط الزام ساختمان ها و فضاهای عمومی به احداث اتاق مادر و کودک

بررسی و تایید ضوابط الزام ساختمان ها و فضاهای عمومی به احداث اتاق مادر و کودک

جلسه شورای اجرایی شهر دوستدار کودک با حضور دکتر ویسی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت، رئیس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک رشت و جمعی از مدیران وکارشناسان در دفتر معاونت شهر سازی و معماری شهرداری رشت برگزار شد. گیل ابراز: هدف از برگزاری این جلسه، بررسی و تایید ضوابط الزام ساختمان ها و فضاهای