با ابلاغ رییس فدراسیون ورزش های همگانی ایران؛ محمدرضا فروحی سرپرست کمیته امورمجلس و استان های فدراسیون ورزشهای همگانی کشور شد

با ابلاغ رییس فدراسیون ورزش های همگانی ایران؛ محمدرضا فروحی سرپرست کمیته امورمجلس و استان های فدراسیون ورزشهای همگانی کشور شد

گیل ابراز _ با حکم افشین ملائی؛ رئیس کمیته ورزش و تفریحات سالم مجمع شهرداران ایران ،سرپرست کمیته امورمجلس و استان های فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسلامی ایران شد. درمتن این حکم آمده است: با توجه به تجربیات و تخصص ارزشمند؛ جنابعالی را به این سمت منصوب و امید است با اتکال به خداوند متعال