سرپرست معاونت پشتیبانی وتوسعه منابع اداره کل بیمه سلامت استان منصوب شد

سرپرست معاونت پشتیبانی وتوسعه منابع اداره کل بیمه سلامت استان منصوب شد

گیل ابراز: براساس حکم صادره از سوی دکتر جمشید محمدی مدیر کل بیمه سلامت ، فرهاد بهمن پور به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی وتوسعه منابع استان منصوب شد در متن این حکم آمده است: نظر به تعهد وسوابق ارزنده کاری شما ، به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی وتوسعه منابع استان منصوب می شوید. امید است