امکان برقراری مستمری بازنشستگی عادی به صورت غیر حضوری

امکان برقراری مستمری بازنشستگی عادی به صورت غیر حضوری

با هدف افزایش رضایتمندی ، توسعه خدمات ، بهینه سازی فرایندها و کاهش مراجعات؛ امکان برقراری مستمری بازنشستگی عادی به صورت غیرحضوری برای مخاطبین تامین اجتماعی فراهم گردید فرایند و مراحل درخواست و برقراری مستمری بازنشستگی عادی به صورت غیرحضوری برای مخاطبین تامین اجتماعی تبیین و تشریح گردید گیل ابراز _ به گزارش روابط عمومی