انتصاب سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان

انتصاب سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان

با صدور حکمی از سوی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان: سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب شد با صدور حکمی از سوی بهمن داراب زاده، حسن قنبرزاده به سمت سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب شدند. گیل ابراز_ بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت