امین افقی سرپرست معاونت امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی شد

امین افقی سرپرست معاونت امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی شد

طی حکمی امین افقی به عنوان سرپرست معاونت امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد. گیل ابراز:مهندس امین افقی به عنوان سرپرست معاونت امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد. امین افقی عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی می باشد و از نیروهای باسابقه و

رحیم شوقی، سرپرست معاونت امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی شد

رحیم شوقی، سرپرست معاونت امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی شد

طی حکمی از سوی دکتر روزبهان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی؛ سرپرست معاونت امور بندری و حوزه خزر سازمان منصوب شد. گیل ابراز: رحیم شوقی با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد. گفتنی است رحیم شوقی همزمان معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد