اهتمام جدی دولت به برنامه ریزی و تامین منابع ارزی لازم برای تامین دارویی

اهتمام جدی دولت به برنامه ریزی و تامین منابع ارزی لازم برای تامین دارویی

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: کمبودهای دارویی یک ماهه و سه ماهه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است/اهتمام جدی دولت به برنامه ریزی و تامین منابع ارزی لازم برای تامین دارویی کمبودهای دارویی یک ماهه و سه ماهه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است گیل ابراز _ سرپرست مرکز