مراسم معارفه سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور بیو تکنولوژی کشاورزی منطقه شمال

مراسم معارفه سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور بیو تکنولوژی کشاورزی منطقه شمال

مراسم معارفه سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور بیو تکنولوژی کشاورزی منطقه شمال روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، طی حکمی سید علی نور حسینی به سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال منصوب شد.    طی حکمی سید علی نور حسینی به سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال منصوب شد.