انتصاب سرپرست مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت

انتصاب سرپرست مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت

شهردار رشت در حکمی سرپرست مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری را منصوب نمود. گیل ابراز: بر پایه این حکم نرجس محجوب به عنوان سرپرست مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری منصوب شد. شهردار رشت در حکم انتصاب خود برای این سرپرست جدید شهرداری اظهار امیدواری کرده است که با اتکال به خداوند منان و