مریم گل احضار سرپرست مدیریت منطقه چهار شهرداری رشت شد

مریم گل احضار سرپرست مدیریت منطقه چهار شهرداری رشت شد

مریم گل احضار با حفظ سمت فعلی و پست سازمانی به سمت سرپرستی مدیریت منطقه چهار شهرداری رشت منصوب و جایگزین پورناصرانی در این سمت کرد. گیل ابراز: ناصر حاج محمدی در احکامی جداگانه کریم سرپرست را به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی و ذیحساب شهرداری رشت و مریم گل احضار را با حفظ سمت