انتصاب سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری رشت

انتصاب سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری رشت

شهردار رشت در حکمی سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری را منصوب نمود. گیل ابراز: بر پایه این حکم مجتبی ماه پسند به عنوان سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری منصوب شد. شهردار رشت در حکم انتصاب خود برای این سرپرست جدید شهرداری اظهار امیدواری کرده است که با اتکال به خداوند منان و با بهره گیری