انتصاب سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر

انتصاب سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر

شهردار رشت در حکمی سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر را منصوب نمود. گیل ابراز: بر پایه این حکم سید محمد ساده روح به عنوان سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر منصوب شد. سید محمد احمدی شهردار رشت در حکم انتصاب خود برای این سرپرست جدید شهرداری اظهار امیدواری