صدور ابلاغیه های قضایی فقط از طریق سرشماره ADLIRAN

صدور ابلاغیه های قضایی فقط از طریق سرشماره ADLIRAN

دکتر آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان: صدور ابلاغیه های قضایی فقط از طریق سرشماره ADLIRAN گیل ابراز_ دکتر آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان گفت: صدور و ارسال هرگونه ابلاغیه از سر شماره های غیر از عدل ایران با حروف بزرگ انگلیسی ، جعلی بوده و