برچسب: زکی پور

روند فعالیت های تولیدی در مجتمع دخانیات گیلان در دو سال اخیر، صعودی و رو به بهبود است.

روند فعالیت های تولیدی در مجتمع دخانیات گیلان در دو سال اخیر، صعودی و رو به بهبود استرشت_سرتوک_مدیر مجتمع دخانیات گیلان گفت:روند فعالیت های تولیدی در مجتمع دخانیات گیلان در…